STARÝ WEB: www.old.sosdba.sk

Prijímanie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2018/2019

V zmysle § 62 až 68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní Radou školy SOŠD dňa 26. 03. 2018 a pedagogickou
radou dňa 26.01.2018 stanovujem tieto kritériá prijímacieho konania:
Pre školský rok 2018/2019 schválil Úrad Bratislavského samosprávneho kraja ako zriaďovateľ SOŠD
nasledovný počet tried a žiakov prvého ročníka:
1 trieda (30 žiakov) - študijný odbor 3759 K komerčný pracovník v doprave
2 triedy (48 žiakov) - učebný odbor 2487 H 01 autoopravár - mechanik
2487 H 02 autoopravár - elektrikár
2487 H 03 autoopravár - karosár
2487 H 04 autoopravár - lakovník
Termíny konania prijímacích skúšok 1. kola:
1. termín - 14. mája 2018 (pondelok)
2. termín - 17. mája 2018 (štvrtok)
Začiatok o 8.00 hod. v SOŠ dopravnej na Kvačalovej 20 v Bratislave.
Kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka študijného odboru
v šk. roku 2018/2019
- Prijímacie skúšky sa konajú zo slovenského jazyka a literatúry (SJL) a matematiky (MAT).
- Žiak, ktorý dosiahol v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ v každom predmete
samostatne úspešnosť najmenej 90,0 %, bude prijatý na štúdium bez prijímacích skúšok.
Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku podľa dosiahnutého počtu bodov nasledovne:
a) maximálny počet dosiahnutých bodov je 60, minimálny počet bodov je 30,
b) za písomnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry môže žiak dosiahnuť maximálny počet
bodov 30, minimálny počet bodov 15,
c) za písomnú skúšku z matematiky môže žiak dosiahnuť maximálny počet bodov 30, minimálny
počet bodov 15,
d) v prípade, že žiak dosiahne z jedného z predmetov SJL alebo MAT menej ako 15 bodov,
nevyhovel prijímacej skúške,
e) podľa dosiahnutého počtu bodov bude zostavené poradie uchádzačov pre prijatie na štúdium
v šk. roku 2018/2019,
f) pri dosiahnutí rovnakého počtu bodov uchádzača a uchádzača so ZPS bude uprednostnený
uchádzač so ZPS,
g) pri dosiahnutí rovnakého počtu bodov uchádzačov bude uprednostnený uchádzač, ktorý
dosiahol lepšie výsledky v Testovaní 9- 2018,
h) pri dosiahnutí rovnakého počtu bodov uchádzačov bude uprednostnený uchádzač s lepším
prospechom zo ZŠ,
i) pri dosiahnutí rovnakého počtu bodov uchádzača a rovnakým prospechom zo ZŠ, bude
uprednostnený uchádzač, ktorý preukáže úspechy v súťažiach a olympiádach (SJL, MO, FO a
iné),
j) uchádzač podľa stupňa zdravotného znevýhodnenia bude mať upravený čas na vykonanie
písomnej skúšky.
Pokyny k prijímacím skúškam
- Uchádzač môže používať na vypracovanie písomnej prijímacej skúšky iba modré pero a ceruzku,
nie je možné používať farebné perá, zvýrazňovače, kalkulačky.
- Čas trvania prijímacej skúšky: - 60 minút - SJL
- 60 minút - MAT
- prestávka medzi predmetmi 15 minút.
- Po oprave písomných materiálov zasadá prijímacia komisia (vedenie školy a príslušní
pedagogickí zamestnanci). Výsledky sa zverejnia v zmysle vyhlášky bez mien, iba pod číselným
kódom.
- Pozvánku na prijímacie pohovory odošle škola najneskôr 10 dní pred uskutočnením prijímacích
skúšok.
- Súčasťou rozhodnutia o prijatí z 1. kola prijímacích skúšok je aj informácia o termíne zápisu, do
ktorého sa musí žiak zapísať na štúdium na SŠ. Ak sa prijatý uchádzač do stanoveného termínu
na zápis nedostaví, stredná škola ponúkne uvoľnené miesto ďalšiemu uchádzačovi, ktorý podal
odvolanie a v prijímacích skúškach vyhovel, v poradí podľa prijímacích skúšok.
- Neprijatý uchádzač, ktorý vyhovel na prijímacích skúškach, môže podať odvolanie voči neprijatiu
do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí pre nedostatok miesta.
Kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka učebného odboru
v šk. roku 2018/2019
Žiaci do učebného odboru budú prijatí bez prijímacej skúšky na základe výberového konania
(dosiahnuté študijné výsledky zo ZŠ, výsledky Testovania 9 -2018).
Počty žiakov v zameraniach budú dodatočne upravované podľa záujmu prihlásených uchádzačov.
Kritériá prijímacej skúšky sú zverejnené na webovom sídle školy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Vo vlastnom záujme odporúčame zákonným zástupcom uviesť na prihlášku aktuálne telefónne
číslo.

V Bratislave dňa 26. marca 2018
Ing. Martin Zatkalík, PhD.
riaditeľ školy

Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka 1kolo 1. termín

Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka 1kolo 2. termín

Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka 2kolo 1. termín

Výsledky prijímacej skúšky do prvého ročníka 2kolo 2. termín

 

Kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka nadstavbového štúdia v šk. roku 2018/2019