Prijímanie uchádzačov do 1. ročníka v školskom roku 2019/2020

Podmienky a kritériá prijatia žiakov na štúdium pre školský rok 2019/2020

 

Kód školy: 618 401

 

   Riaditeľ Strednej odbornej školy dopravnej, Kvačalova 20 v Bratislave v zmysle zákona

 č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní pedagogickou radou dňa 30.01.2019 a po vyjadrení Rady školy dňa 13.02.2019 určuje tieto podmienky a kritériá prijatia na štúdium do prvého ročníka denného štvorročného štúdia pre školský rok 2019/2020.

     Na základe rozhodnutia Odboru školstva, kultúry, mládeže a športu Úradu Bratislavského samosprávneho kraja otvoríme v školskom roku 2019/2020  triedy v týchto študijných odboroch:

  1. Pre študijné odbory : Kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka štúdia v šk. roku 2019/2020

Študijný odbor – 4 ročné štúdium

počet tried

počet žiakov

2495 K autotronik

1,5

34

3759K komerčný pracovník v doprave

0,5

10

spolu

2

44

 pre učebné odbory – bez prijímacích skúšok Kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka štúdia v šk. roku 2019/2020

Učebný odbor – 3 ročné štúdium

počet tried

počet žiakov

2487 H    autoopravár - spolu

zameranie: 01 mechanik

                  02 elektrikár

                  03 karosár

                  04 lakovník

2,6

1,0

0,5

0,5

0,6

60

34

12

12

12

3766 H  lodník

0,4

8

spolu

3

68

 

  1. Žiaci budú prijatí bez prijímacích skúšok na základe poradia zostaveného zo súčtu bodov za:

 

Kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka nadstavbového štúdia v šk. roku 2019/2020

 

 

 

Výsledky prijímacej skúšky do 1. ročníka denného štúdia pre študijný odbor 2495 K 00 autotronik, 3759 K komerčný pracovník v doprave na školský rok 2019/2020 1. termín

Výsledky prijímacej skúšky do 1. ročníka denného štúdia pre študijný odbor 2495 K 00 autotronik, 3759 K komerčný pracovník v doprave na školský rok 2019/2020 2.termín