Rada školy

Zoznam členov

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený (delegovaný) za

Eva Šmátralová

predsedníčka

nepedagogických zamestnancov

Emília Lihocká

podpredseda

pedagogických zamestnancov

Dagmar Hubačová

člen

zriaďovateľa - BSK

Juraj Michalík

člen

zriaďovateľa - BSK

Július Hron

člen

zriaďovateľa - BSK

Juraj Majtán

člen

zriaďovateľa - BSK

Agnesa Morávková

člen

rodičov žiakov školy

Milan Kolář

člen

rodičov žiakov školy

Miroslav Ernest Morávek

člen

žiakov školy

Ľubica Černá

člen

pedagogických zamestnancov

Peter Čecho

člen

rodičov žiakov školy

ŠTATÚT RADY ŠKOLY. pdf

Výročná správa RŠ.  pdf

Zápisnica z ustanovujúcej schôdze RŠ. pdf