Voľné miesta do 2. kola prijímacieho konania

 

2. kolo prijímacích skúšok. 22.6.2021

 

 

Podmienky a kritériá prijatia žiakov na štúdium v školskom roku 2021/2022

Obsah a rozsah prijímacích skúšok

Prihláška na strednú školu

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium

Plán výkonov nadstavbove a pomaturitné štúdium v školskom roku 2021/2022

Termíny prijímacieho konania na nadstavbové a pomaturitné štúdium:

1. termín: 21. jún 2021

2. termín: 25. august 2021

 

Podmienky a kritériá prijatia žiakov na nadstavbové štúdium školskom roku 2021/2022

Podmienky a kritériá prijatia žiakov na pomaturitné štúdium v školskom roku 2021/2022

 

Kód školy: 618 401

 

   Riaditeľ Strednej odbornej školy dopravnej, Kvačalova 20 v Bratislave v zmysle zákona

 č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní pedagogickou radou dňa 30.01.2019 a po vyjadrení Rady školy dňa 13.02.2019 určuje tieto podmienky a kritériá prijatia na štúdium do prvého ročníka denného štvorročného štúdia pre školský rok 2019/2020.

   

 

 

Kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka nadstavbového štúdia v šk. roku 2020/2021

 

 

Výsledky prijímacej skúšky do 1. ročníka denného štúdia na školský rok 2021/2022

 

Výsledky prijímacieho konania do 1. ročníka denného štúdia pre učebný odbor 2487 H 01 autoopravár - mechanik, 2487 H 02 autoopravár - elektrikár, 2487 H 03 autoopravár - karosár, 2487 H 04 autoopravár - lakovník, 3766 H lodník na školský rok 2021/2022 1. termín