Škola bola založená 8. augusta 1961 ako štvrtá učňovská škola v Bratislave.Mala dvadsaťdva tried a deväť učebných odborov.Prvým riaditeľom školy bol pán Ján Polomský. Pedagogický zbor mal 7 interných učiteľov a niekoľko externých učiteľov.Dňa 15. januára 1962 bol za riaditeľa školy vymenovaný pán Ľudovít Dojč. V školskom roku 1962 - 1963 sa škola presťahovala do priestorov školy na Pavlovičovej ulici č. 3 na Trnávke.

Od školského roku 1964 - 1965 sa na škole zaviedli učebné odbory: elektromechanik, automechanik a stolár, ktoré sa okrem učebného odboru stolár, učia na škole dodnes. V školskom roku 1966 - 1967 bolo na škole 1320 žiakov čo malo za následokvyučovanie na dve vyučovacie smeny. Pre tých, ktorí sa na takéto niečo nepamätajú to znamená, že jedna smena sa učila dopoludnia a druhá v popoludňajších hodinách.

Dňa 4. novembra 1966 škola nadviazala družbu s elektromechanickou učňovskou školou v Budapešti. V školskom roku 1967 - 1968 škola nadviazala družbu s učňovskou školou v Prahe a táto družba pretrváva do dnes. Dňa 6. apríla 1971 bol vymenovaný nový riaditeľ školy pán Ján Ondráš.

V školskom roku 1978 - 1979 sa škola znovu sťahovala, a to na Tokajícku ulicu. Táto budova školy bola nová, skladala sa z troch pavilónov, telocvične a jednej hospodárskej budovy. V školskom roku 1981 - 1982 sa sťahovala na Schiffelovu ulicu 9.

Riaditeľom školy sa stal PhDr. Jarolím Havrlent až do 12. októbra 1985. Od 12. októbra 1985 až do 31. marca 1987 zastupovala riaditeľa Ing. Jana Klasová a od 1. apríla bol riaditeľom školy pán Ing. Miroslav Hrabovský. V školskom roku 1992 - 1993 sa Schiffelova ulica premenovala na Sklenárovu. Od 1. júla 2001 škola prešla reorganizáciou, čím vznikla Združená stredná škola dopravná so sídlom na Sklenárovej 9.

V školskom roku 2004 - 2005 sa zlúčilo Stredné odborné učilište dopravné Dopravná 51 so Združenou strednou školou dopravnou so sídlom na Sklenárovej 9. V školskom roku 2008/2009 bola škola premenovaná na Strednú odbornú školu dopravnú.

Rozhodnutím zriaďovateľa v auguste 2017 sa škola sťahovala na adresu Kvačalova 20, kde sídli do dnes. Riaditeľom školy sa stal od 1.júla 2017 Ing. Martin Zatkalík, PhD.