1, ERASMUS+ PROGRAMME   Strategic Partnerships Key Action 2 2017-1-SK01-KA202-035399

The maximum grant of the project for the contractual period referred to by the Agreement number 2017-1-SK01-KA202-035399, is estimated at 94 889 EUR.

 

Inovácie v autoopravárenstve hybridov a elektromobilov
 
Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA202-035399
Popis projektu: na stránke Európskej komisie
Grant: 94889 €
   
Sumár projektu: Projekt reflektuje na spoločenské potreby a európske priority. Hlavným cieľom je rozšíriť kompetencie absolventov formálneho vzdelávania a inovovať obsah OVP a tým skvalitňovať odbornú prípravu prepojením aktivít vývoja, výskumu s obsahom edukácie na stredných školách. Obsahom rozšírenia kompetencií je oblasť diagnostiky a opráv hybridných pohonov CMV s dôrazom na environmentálny aspekt a dodržiavanie špecifických podmienok BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci). Hlavným cieľom projektu je realizovať transfer inovácií v oblasti opravárenských technológií hybridných pohonov automobilov z organizácií zaoberajúcich sa vývojom technológií do formálneho systému OVP (odborné vzdelávanie a príprava). Obsahom rozšírenia kompetencií je oblasť diagnostiky a opráv hybridných pohonov CMV, s dôrazom na environmentálny aspekt a dodržiavanie špecifických podmienok BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci). Aktivity na dosiahnutie cieľa orientujeme na medzinárodné štandardy pre nabíjaciu infraštruktúru, osvetu na školách, výučbu nových zručností a vedomostí v školstve. Projekt zameriavame na podporu vzdelávania pracovných síl pre vznikajúce odvetvie elektromobility, najmä v oblasti opráv a diagnostiky CMV. Z tohto dôvodu navrhujeme doplnenie vzdelávacích programov a študijných plánov na zodpovedajúcich vzdelávacích inštitúciách. Zahrnutie poznatkov o elektromobilite a ekologických aspektov do učebných osnov škôl. Projektoví partneri budú vykonávať jednotlivé aktivity podľa vypracovaného plánu s určenými čiastkovými cieľmi: špecifikovať kompetencie edukácie, inovovať školské kurikulá, podporovať záujem o technické vzdelávanie, rozšíriť kompetencie absolventov edukácie zavedením inovovaného modulu v reálnych podmienkach. Rozvíjať spôsobilosti učiacich sa na stredných odborných školách prostredníctvom diseminačných aktivít, ktoré sú orientované na uľahčenie prechodu na trh práce. Na projekte budú participovať 3 účastníci so skúsenosťami v oblasti inovácií: vo vede, technike, výskume, strojárenstve, autoopravárenstve a príprave pedagógov. Dvaja partneri majú zároveň skúsenosti aj s projektovou činnosťou. Jeden z partnerov je zapojený do projektu po prvýkrát. Svojimi skúsenosťami obohatí projekt jeden partner z oblasti vývoja a výskumu technológií, druhý partner skúsenosťami z realizácie edukácie témy opravy a diagnostika hybridných pohonov CMV. Zahraniční partneri sú jeden z Chorvátska a jeden z Českej republiky. Čeština a chorvátčina patria do skupiny slovanských jazykov, čím sa stráca jazyková bariéra. Projektové aktivity budú orientované na: 1) vzájomné uznanie charty a nástroja ECVET pre daný segment, 2) inováciu kurikula ŠkVP 2487 H autoopravár, 3) vytvorenie učebných textov, učebnice "Student's book - car-service technologies of hybrid vehicles", 4) spracovanie pracovného zošita "Work book for students - car-service technologies of hybrid vehicles", 5) vytvorenie metodických listov, 6) vytvorenie edukačného webového portálu. Pri realizácii projektu použijeme nasledovné metodológie: analytické nástroje a štatistické metódy. Očakávanými výsledkami projektu sú: Na realizáciu inovácie a tvorby školských kurikul, učebných textov, pracovného zošita použijeme overenú metodiku na ich tvorbu. Použitá metodika reflektuje súčasné požiadavky didaktiky odborných technických predmetov, čo zaručuje kvalitu výstupu. Na zabezpečenie kvality a overenie metodiky použijeme analytické nástroje (SWOT, štruktúrovaný dotazník), štatistické metódy (deskriptívna štatistika, dvoj výberové Fischerove testy, Studentova analýza) a metódy s podporou IKT využitím nástroja DROP BOX.. Návrhy budú konštruktívne posúdené a schválené odborníkmi z danej oblasti. Implementácia a diseminácia bude zabezpečená na nadnárodnej úrovni, čo zaručuje kvalitu výstupu. Projekt bude mať pozitívny dopad nielen na účastníkov projektu na národnej a nadnárodnej úrovni, ale aj na všetky partnerské organizácie a cieľové skupiny. Na základe vzájomnej výmeny a obohatenia pedagogických skúseností, inovovania školského kurikula, získajú konkurenčné výhody, zvýšia sa možnosti uplatnenia absolventov odborného vzdelávania a prípravy na trhu práce. Priebežné výsledky projektu budú diseminované na národnej a medzinárodnej úrovni. Potenciálne dlhodobým prínosom bude vzájomné uznanie charty a nástroja ECVET pre daný segment. Inovácia kurikula ŠkVP 2487 H autoopravár, zavedenie inovovaných učebných textov, pracovného zošita, metodických listov a prevádzka e-learningového portálu bude prostriedkom na zavedenie moderných metód OVP. Obsah bude orientovaný na OVP pre tematický celok Opravy a diagnostika hybridných pohonov CMV.
   
Koordinátor: Stredná odborná škola dopravná
  Bratislava
 

 

PARTICIPATED IN THE EDUCATION TRAINING IN ERASMUS+ PROGRAMME IN PRAGUE, CZECH REPUBLIC during 7th March - 11th March 2018 AND JOINED FOLLOWING ACTIVITIES:

 

Education and training: diagnostic and repair of electro and hybrid cars

Curricula of secondary vocational education in SOŠ dopravná Bratislava and 

Industrijsko-obrtnička škola Pula

Contribution of Homola Autoservisní technika

Cooperation on European credit system for vocational education and training         

(ECVET) among Project Partners  

 

 

Supranational meeting Pula 2018 in term from June 30th (Saturday) to July 2nd (Monday). On Supranational meeting will participate managers and creators of
intellectual outputs.
Program:
Assessment of the fulfillment of the plan and project outputs
Approval of vocational education program
Discussing and approving the intellectual output O2
Discussing the content and structure of the intellectual output O3
Discussing the content and structure of the intellectual output O4
Discussing the content and structure of the intellectual output O5
Discussing the proposals for organizing multiplication activities.

 

 

SP-VET-SHORT Pula 2018 in term from July 3 (Saturday) to July 5 3day
Program:
Education and training diagnostic and repair of electro and hybrid cars
Maintance of electro and hybrid cars
Diagnostic tools TEXA, GUTMANN, BOSCH, AVL
Education and training work with an oscilloscope to repair hybrid
vehicles

 

 

THE EDUCATION TRAINING IN ERASMUS+Homola s r.o., Košuličova 43, 619 00 Brno – Jih Horní Heršpice as a Partner in the Project “Innovations in car service of hybrids and electric vehicles”, under the ERASMUS+ Programme, Key Action 2 - Strategic Partnerships, Agreement Number 2017-1-SK01-KA202-035399  invites you on the education training in ERASMUS+ programme in BRNO, CZECH during from the 9th of August to the 11th of August2018  

 

Main Topics:

Education and training diagnostic and repair of electro and hybrid cars

Maintance of electro and hybrid cars

Diagnostic tools TEXA, GUTMANN, BOSCH, AVL

Education and training work with an oscilloscope to repair hybrid vehicles

 

 

 

2, Project title: New opportunities for learning key competences and competencies 

Erasmus+ 2018