The Learning and Technical Preparation of Future Shipbuilders in the conditions of the European labour market

Predkladaný projekt a realizácia aktivít prispeje k naplneniu nášho Európskeho plánu rozvoja nasledovne: a) krátkodobé ciele: zvýši sa počet žiakov budúcich lodníkov zapojených v duálnom systéme OVP a bude sa pokračovať vo vyučovaní v systéme duálneho vzdelávania žiakov tak, aby sa táto forma vzdelávania stala atraktívnou formou pre žiakov, ich rodičov a zamestnávateľov, zlepšenie metodológie a výučby v odborných predmetoch pre učebné odbory skupiny 24 a 37 s dôrazom na učený odbor lodník, b) stredodobé ciele: otvoríme sa svetu a posilníme medzinárodnú spoluprácu a podporu, zvýšime príležitosti pre profesionálny a profesijný rozvoj učiteľov, a pripravíme absolventov na Európsky pracovný trh, c) dlhodobý cieľ: kvalitnejšia všestranná príprava absolventov na trh práce, zvýšime kapacitu, príťažlivosť, konkurencieschopnosť a medzinárodný rozmer našej školy.